Tarieven Fysiotherapie

Groups for Balance - Fysiotherapie heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Indien uw behandelingen fysiotherapie niet onder de verzekerde zorg vallen brengen wij de onderstaande tarieven in rekening 

Zitting fysiotherapie (30min)

€ 39,00

Zitting fysiotherapie incl. Shockwave/EPTE

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 43,50

€ 49,50

Screening (20min)

€ 22,50

Screening aan huis (30min)

€ 35,00

Screening, intake en onderzoek

€ 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 47,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 

€ 69,50

Lange zitting fysiotherapie (50 min)

€ 69,50

Telefonisch consult

€ 17,50

Manuele therapie

€ 97,50

Oedeemtherapie

€ 49,50

Kinderfysiotherapie

€ 52,50

Kinderfysiotherapie aan huis

 € 65,00

 

Niet nagekomen afspraak

€ 33,50

 

Pré Operatie traject (Knie operatie - Heup operatie - Kruisband operatie)

4 weken Pré OK (TKP-THP-VKB) traject € 18,75 per training --> Alleen af te nemen als totaalprijs €150,00                  

6 weken Pré OK (TKP - THP - VKB) traject € 15,00 per training --> Alleen af te nemen als totaalprijs € 180,00 

 Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgirobetalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25 (vijfentwintig euro). Alles exclusief omzetbelasting.